Înscriere postliceala

·              În perioada 31 august - 11 septembrie 2020 instituția noastră face înscrieri pentru admiterea în anul I la NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL, an școlar 2020-2021:
 - domeniul informatică, 
- calificarea ANALIST-PROGRAMATOR,
 - forma de învățământ: de zi, 
- durata studiilor: 3 semestre, 
- număr de locuri: 8. 
              NIVEL POSTLICEAL - domeniul INFORMATICĂ, oferă tinerilor deficienţi de vedere, absolvenţi de liceu, posibilitatea specializării ca ANALIST PROGRAMATOR, calificare profesională NIVEL 5
              Pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar în Şcoala postliceală la specializarea Analist Programator se realizează prin învăţământ de zi, durata studiilor fiind de un an si jumatate. Studiile şcolii postliceale se încheie cu examen de absolvire prin care se certifică competenţele profesionale dobândite de elevi / cursanţi. 
             Examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului postliceal constă într-o probă practică - nota minima de promovare este 6 (şase), o probă scrisă - nota minima de promovare este 5 (cinci) şi realizarea şi susţinerea unui proiect - nota minima de promovare este 6 (şase). Absolventul învăţământului postliceal cu specialitatea Analist-programator trebuie să fie capabil să utilizeze tehnologiile informatice şi ale comunicării pentru conceperea, proiectarea, elaborarea, testarea, implementarea şi dezvoltarea sistemelor informatice, a programelor şi a documentaţiei tehnice aferente. În urma susţinerii şi promovării examenului de certificare absolvenţii primesc certificat de calificare profesională nivel 5 şi suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass. 
Absolvenţilor învăţământului postliceal care nu au promovat examenul de certificare li se eliberează, la cerere, adeverinţă de absolvire şi foaia matricolă. 
Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământ de stat finanţat de la buget pot susţine examenul de certificare de două ori, fără taxă, în oricare din sesiunile de examen. Prezentările ulterioare la examenul de certificare sunt condiţionate de achitarea unei taxe. 
Cursurile se desfăşoară în două laboratoare, mobilate modern, dotate cu laptopuri echipate specific deficienţei de vedere, display Braille, smart-board, imprimantă Braille, acces la internet. 
Creditele pentru educaţie si formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite de studii transferabile pentru nivelul licenţă. (Legea educaţiei naţionale 1/5 ian. 2011, Secţiunea 11, art. 44, alin. (10))

Înscrierea se face pe baza următoarelor documente:

a) cerere de înscriere 

b) certificat de naştere – copie legalizată,

c) cartea de identitate – copie simplă,

d) certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui– copie simplă;

e) diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat, după

caz, în original;

f) certificatul de absolvire a liceului sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz, în

original;

g) foaie matricolă pentru clasele IX- XII – copie simplă;

h) diploma - Premiul I, II sai III la proba TIC din cadrul Concursul Național pentru

Deficienți de Vedere – copie simplă;

i) certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Comisia de Orientare Școlară și

Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din

județului de domiciliu al candidatului – copie simplă xerox;

j) ultimul certificat de încadrare în grad de handicap – copie simplă;

k) acte medicale care să ateste deficiența de vedere și din care să reiasă diagnosticul

oftalmologic;

l) dosar plic.

 Candidații vor prezenta la înscriere atât originalele, cât și copiile simple, pentru a fi certificate conform cu originalul la secretariatul liceului de către membrii comisiei de admitere.

sub pages

Like us on facebook